ขนาดในแต่ละแนว (Actual Local Size) และขนาดในสภาวะประกอบ (Actual Mating Size)

จากบทความที่แล้ว ขนาดของ Feature of Size จะมีการควบคุม 3 เงื่อนไข คือ ขนาดโตสุด ขนาดเล็กสุด และกฎข้อที่ 1โดยกฎข้อที่ 1 จะเป็นการควบคุมพื้นผิวของชิ้นงานไม่ให้ล้ำเข้าไปในขอบเขต Perfect Form at MMC ซึ่ง MMC ก็คือสภาวะเนื้อวัสดุมากสุด (Maximum Material Condition) … สภาวะ MMC ของรู ก็คือรูที่มีขนาดเล็กที่สุด สภาวะ MMC ของเพลา ก็คือเพลาโตที่สุด

Read more

สัญลักษณ์ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ (Statistical Tolerance)

ในการออกแบบ นอกจากชิ้นส่วนต่างๆ จะประกอบเข้าด้วยกันได้ ผู้ออกแบบยังต้องคิดถึงต้นทุนในการผลิตด้วย แต่ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำสูงจะถูกออกแบบมาให้มีค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) น้อยๆ และก็เป็นที่รู้อีกเช่นกันว่าการผลิตชิ้นส่วนที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยๆ จะมีต้นทุนในการผลิต (Production Cost) ที่สูงกว่าชิ้นส่วนที่มีค่าความคลาดเคลื่อนมากๆ

Read more

การควบคุมแบบ Composite Control ของ Profile of a Surface

การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T จากแบบงานตัวอย่าง เป็นลักษณะของการเขียนแบบ Composite Control โดยจะมีการเขียนสัญลักษณ์ GD&T 1 ช่องแต่มีการกำหนดค่า Tolerance 2 ช่อง โดยที่ค่า Tolerance ทั้ง 2 ช่องมีค่าไม่เท่ากัน รวมทั้งดาตั้มอ้างอิงก็อาจจะไม่เท่ากันด้วยก็ได้

Read more

การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงสถิติ (Statistical Tolerance Stack Up Analysis)

การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงตัวเลข (Arithmetic Tolerance Stack Up Analysis) จะได้ผลลัพธ์ของขนาดและค่าความคลาดเคลื่อนเป็นขอบเขตที่ถูกต้อง 100% แต่ขอบเขตที่ได้จะเป็นขอบเขตที่มีค่ามากที่สุด

Read more

การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงตัวเลข (Arithmetic Tolerance Stack Up Analysis)

กระบวนการผลิตไม่สามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ออกมาได้โดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากันทุกชิ้น ดังนั้นผู้ออกแบบจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ของชิ้นงานลงไปในแบบงาน ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประกอบการใช้งานและข้อกำหนดด้านคุณภาพจากทางลูกค้า

Read more

ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมของรูปร่างรูปทรง (Geometric Tolerance Stack Up)

เมื่อมีการกำหนดสัญลักษณ์ GD&T ลงในแบบงาน จะทำให้ชิ้นงานนั้นเกิดสภาวะที่เลวร้ายสุดของการประกอบ (Worst Case Boundary) ที่เปลี่ยนไป ซึ่งขอบเขตนี้อาจจะเป็นขอบเขตที่เกิดจากกฏข้อที่ 1 (Limit of Size) หรือขอบเขตที่เกิดจากสภาวะ Virtual Condition Boundary, VC ซึ่งจะส่งผลให้ขนาดในสภาวะการประกอบเปลี่ยนไป

Read more

ค่าความคลาดเคลื่อนสะสม (Tolerance Stack Up) คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

เมื่อทำการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกัน (Assembly Part) ผู้ผลิตต้องแน่ใจว่าหลังจากชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันได้ตามเงื่อนไขการออกแบบเพื่อใช้งาน

Read more

กรอบสัญลักษณ์ GD&T (Feature Control Frame)

20151002 Feature Control Frame

กรอบสัญลักษณ์ GD&T เป็นสัญลักษณ์ในแบบงานที่ใช้ในการควบคุม Feature หรือ Feature of Size ของชิ้นงาน โดยกรอบสัญลักษณ์ GD&T จะประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของสัญลักษณ์ (Symbol Compartment) ส่วนของค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน (Tolerance Value Compartment) และส่วนของดาตั้มอ้างอิง (Datum Reference Compartment)

Read more
1 2