สัญลักษณ์ความหยาบผิว (Roughness Symbols)

20160516 Roughness Symbol

หนึ่งในการควบคุมคุณลักษณะของพื้นผิว (Feature) คือการควบคุมค่าความหยาบผิว (หรือความเรียบผิว) ซึ่งการกำหนดค่าต่างๆ ในสัญลักษณ์ความหยาบผิวที่ตำแหน่งต่างๆ กันจะมีการแปลความหมายไม่เหมือนกัน

20160516 Roughness Symbol

ตำแหน่ง A คือค่า Average Roughness, Ra – หน่วย มิลลิเมตร

ตำแหน่ง B เป็นตำแหน่งที่ใช้ในการระบุกรรมวิธีการผลิต เช่น MILLING, TURNING, GRINDING

ตำแหน่ง C/F เป็นการระบุพารามิเตอร์อื่นๆ เช่น

  • Roughness Parameter อื่นๆ นอกเหนือจากค่า Ra เช่น Rz, Rmax – หน่วย ไมครอน
  • Parameter อื่นๆ เช่น Waviness Parameter หรือ Profile Parameter – หน่วย ไมครอน
  • ระยะความยาวตรวจสอบค่าความหยาบผิว (Sample Length) – หน่วย มิลลิเมตร
  • ค่า Transmission Length – หน่วย ไมครอน

ตำแหน่ง D เป็นการกำหนดลวดลายของพื้นผิว

ตำแหน่ง E คือค่าเผื่อของพื้นผิวหลังจากการผลิต (Machine Allowance) – หน่วย มิลลิเมตร

นรเศรษฐ์ คำบำรุง | noraseth@n-tris.com