การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงสถิติ (Statistical Tolerance Stack Up Analysis)

การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงตัวเลข (Arithmetic Tolerance Stack Up Analysis) จะได้ผลลัพธ์ของขนาดและค่าความคลาดเคลื่อนเป็นขอบเขตที่ถูกต้อง 100%
แต่ขอบเขตที่ได้จะเป็นขอบเขตที่มีค่ามากที่สุด

ถ้าสามารถยอมรับของเสียในกระบวนการผลิตได้บางส่วนหรือมีการควบคุมการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Control) การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ (Statistical Tolerance Stack Up Analysis) จะเป็นวิธีการที่นิยมใช้มากกว่า

20160314 Statistical Tolerance Stack Up Analysis

การคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนสะสมวิธีนี้จะใช้วิธีการของการหาค่า Root of Sum of Square (RSS) ของค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่ส่งผลกระทบต่อค่าความคลาดเคลื่อนสะสม ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงสถิติแบบ 1 มิติ แสดงไว้ในภาพด้านบน

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงตัวเลข (Arithmetic Tolerance Stack Up, WC) แล้ว พบว่าผลการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงสถิติ (Statistical Tolerance Stack Up, RSS) จะได้ผลลัพธ์ที่มีค่าน้อยกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้าชิ้นงานมีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Process Control, SPC) จะทำให้ขนาดของผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำมากขึ้น