การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงตัวเลข (Arithmetic Tolerance Stack Up Analysis)

กระบวนการผลิตไม่สามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ออกมาได้โดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากันทุกชิ้น ดังนั้นผู้ออกแบบจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ของชิ้นงานลงไปในแบบงาน ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประกอบการใช้งานและข้อกำหนดด้านคุณภาพจากทางลูกค้า

เมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ชิ้นงานจะเกิดการสะสมของค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance Stack Up) ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ซึ่งส่งผลให้ขนาดโดยรวม รูปร่างรูปทรงโดยรวม มีค่าที่เปลี่ยนไป ซึ่งในบางครั้งส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน

การวิเคราะห์ค่าความคลาดเลื่อนสะสมจึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการวิเคราะห์ขนาดและค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของแบบงานก่อนทำการผลิต โดยสิ่งที่ต้องการหาอาจจะเป็นระยะช่องว่างที่เกิดขึ้นมากที่สุดและน้อยที่สุดเมื่อทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นต้น

20160309 Arithmetic Tolerance Stack Up Analysis

หนึ่งในการวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อนสะสม (Tolerance Stack Up Analysis) ที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงตัวเลข (Arithmetic Tolerance Stack Up Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยมีสมมุติฐานจากเงื่อนไขของขนาดที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case Analysis)

ข้อดีของการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเชิงตัวเลข คือ ผลลัพธ์ที่คำนวณได้เป็นผลลัพธ์ของขนาดและค่าความคลาดเคลื่อนหลังจากการประกอบที่ถูกต้อง 100 %