สภาวะเนื้อวัสดุ ตอนที่ 3 … สภาวะที่ไม่คำนึงถึงเนื้อวัสดุ (Regardless of Feature Size)

20150914_Regardless_of_Feature_Size_Image

แบบงานด้านวิศวกรรมอาจจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ปรับปรุง (Modifier Symbol) ลงในกรอบสัญลักษณ์ GD&T (Feature Control Frame) โดยหนึ่งในสัญลักษณ์ปรับปรุงที่ถูกกำหนดลงในแบบงาน คือสภาวะเนื้อวัสดุ (Material Condition) ซึ่งจะมีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่

1. สภาวะเนื้อวัสดุมากสุด (Maximum Material Condition, MMC)
2. สภาวะเนื้อวัสดุน้อยสุด (Least Material Condition, LMC)
3. สภาวะที่ไม่คำนึงถึงเนื้อวัสดุ (Regardless of Feature Size, RFS)

สภาวะที่ไม่คำนึงถึงเนื้อวัสดุ คือ สภาวะที่ Feature of Size ถูกพิจารณาในสภาวะจริงโดยไม่คำนึงว่าจะมีปริมาณเนื้อวัสดุมากที่สุดหรือมีปริมาณเนื้อวัสดุน้อยที่สุดหรือไม่โดยไม่คำนึงถึงความเบี่ยงเบนทางด้านรูปร่างรูปทรง (Form Deviation) ความเบี่ยงเบนด้านการจัดวางทิศทาง (Orientation Deviation) และความเบี่ยงเบนด้านการจัดวางตำแหน่ง (Location Deviation)

20150914_Regardless_of_Feature_Size

ตัวย่อของสภาวะที่ไม่คำนึงถึงเนื้อวัสดุคือ RFS โดยสภาวะนี้จะไม่มีสัญลักษณ์ปรับปรุง (Modifier Symbol) เนื่องจาก Feature of Size ที่ถูกควบคุมด้วยกรอบสัญลักษณ์ GD&T จะมีการควบคุมเป็นสภาวะที่ไม่คำนึงถึงเนื้อวัสดุโดยอัตโนมัติตามกฎข้อที่ 2

20150914_Regardless_of_Feature_Size_Image

เมื่อ Feature of Size ถูกควบคุมจากสภาวะที่ไม่คำนึงถึงเนื้อวัสดุ ค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดในแบบงานจะมีค่าคงที่ ไม่ว่าขนาดของ Feature of Size นั้นๆ จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ตาม

สภาวะที่ไม่คำนึงถึงเนื้อวัสดุที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในส่วนของค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน (Tolerance Value Compartment) ของกรอบสัญลักษณ์ GD&T จะเกิดขึ้นเฉพาะการควบคุม Feature of Size ด้วยสัญลักษณ์ GD&T การควบคุมความตรง (Straightness) ความราบ (Flatness) ความตั้งฉาก (Perpendicularity) ความขนาน (Parallelism) ความเป็นมุม (Angularity) ความเบี่ยงเบนของตำแหน่ง (Tolerance of Position) ความสมมาตร (Symmetry) และความร่วมศูนย์ร่วมแกน (Concentricity) เท่านั้น